Groot Onderhoud Vaarwegen

(GOVa7c)

Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. De Nederlandse vaarwegen behoren dan ook tot de drukste ter wereld. Het is belangrijk dat we deze krachtige positie vasthouden en verder ontwikkelen. Goed onderhouden vaarwegen zijn hiervoor essentieel. Daarom voert Rijkswaterstaat in het kader van het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) onderhoudswerkzaamheden uit. Op 16 locaties binnen de Rijkswaterstaat beheersgebieden Zuid-Nederland en Zee & Delta zijn voor remming- en geleidewerken diverse risico’s voorzien als gevolg van achterstallig onderhoud.

Het doel van het project ‘GOVa 7c’ is te zorgen voor een veilig, beschikbaar en betrouwbaar hoofdvaarwegennet, door het op zo kort mogelijke termijn, binnen de randvoorwaarden en budget, uitvoeren van de benodigde maatregelen om het achterstallig onderhoud aan de remming- en geleidewerken weg te nemen, waarbij invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie.
Rijkswaterstaat heeft de opdracht aan Witteveen+Bos gegund.

Onderdeel van de contractvoorbereiding voor het onderhoud van remming- en geleidewerken is onder andere het opstellen van een geotechnisch- en (verkennend) waterbodemonderzoeksrapport. Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv heeft GSNED gevraagd om in totaal op 15 locaties binnen de Rijkswaterstaat regio’s Zuid Nederland en Zee & Delta deze onderzoeken uit te voeren. De door Witteveen+Bos bepaalde onderzoekslocaties bevinden zich zowel op land als ook op en water.

GSNED heeft gezorgd voor de uitvoering van sonderingen, boringen en het (verkennend) waterbodemonderzoek. Een deel van de onderzoekslocaties vallen binnen een risicovol gebied t.a.v. niet gesprongen explosieven. In dit geval zijn de werkzaamheden uitgevoerd met een magnetometer. De vrijgave is geschiedt volgens de normen ISO9001, VCA** en het Werkveld Specifieke Certificatie Schema Opsporen Conventionele Explosieven (WSCSOCE). Hiervoor is gebruik gemaakt van de diensten van AVG Explosieven Opsporing Nederland. Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn voor de diverse locaties vaarwegmanagementplannen opgesteld in het kader van de Werkwijzer Minder Hinder vaarwegen. Het Minder Hinderteam heeft als doel om de hinder voor de vaarweggebruiker op de vaarwegen als gevolg van evenementen en werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Rijkswaterstaat / Witteveen+Bos

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes