18 sonderingen op het Markermeer

 

Tot enige jaren geleden was het Markermeer gereserveerd voor de aanleg van de laatste IJsselmeerpolder, de Markerwaard. In 2006 is besloten om de Markermeer niet in te polderen. Daarom willen Rijk, Provincies en Gemeenten nu nieuwe plannen maken voor het Markermeer en het IJmeer.

 

Het project Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) is onderdeel van het Programma Randstad Urgent (PRU). Dit programma is er op gericht van de Randstad weer een concurrerende topregio te maken binnen Europa. Een van de thema’s binnen het programma omvat de realisatie van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Binnen dit thema wordt het project Toekomstagenda Markermeer-IJmeer (TMIJ) uitgevoerd onder regie van de provincies Flevoland en Noord-Holland. 

Via praktijkervaring in het Markermeer-IJmeer moet het project NMIJ uitwijzen welke investeringen in natuurontwikkeling het meest kansrijk zijn voor het realiseren van een robuust ecologisch systeem en een klimaatbestendig watersysteem in Markermeer en IJmeer.

Eén van de ecologische experimenten uit het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer bestaat uit de aanleg van een tijdelijke luwtestructuur bij Warder aan de Noord-Hollandse kust van het Markermeer. 
Het experiment wordt naar verwachting aangelegd in juni en heeft een maximale looptijd van 1 jaar. Deze structuur, die aanwezig is vanaf eind mei 2011 tot juli 2012, maakt deel uit van het onderzoek naar mogelijkheden om het water helderder te krijgen. Dit door de hoeveelheid zwevend slib terug te brengen. De luwtestructuur bestaat uit een damwand op enige afstand van de kust. De locatie wordt
gemarkeerd door uitgebreide betonning en verlichting. Nadat het meetprogramma helder water is afgerond wordt de dam weer verwijderd. De meetresultaten worden gebruikt bij de beoordeling van de werkzaamheid van eventuele permanente luwtestructuren.

In opdracht van De Klerk Waterbouw uit Werkendam worden door GSNED, een 18-tal sonderingen uitgevoerd op het water op een afstand van ca. 100 meter tot 2000 meter vanuit de kust. De sonderingen worden doorgezet tot een diepte van ca. 18 meter minus waterbodem bij een waterdiepte variërend van ca. 2 tot 4 meter.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen