CO2-prestatieladder

De prestatieladder omvat 6 niveaus, waarbij niveau 0 staat voor geen inspanning en niveau 5 het hoogst haalbare is. Naast het in kaart brengen van de carbon footprint, wordt een bedrijf ook verplicht om reductiedoelstellingen te formuleren, een communicatieplan op te stellen en aan te sluiten bij een initiatief binnen de keten en geeft op deze pagina invulling aan de eisen vanuit de CO2 prestatieladder.

Beleidsverklaring

Beleid CO2-Prestatieladder niveau 3
De directie van GSNED/BMNED verklaart hierbij dat Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gintegreerd in haar beleid.

Het beleid ten aanzien van de CO2-Prestatieladder niveau 3 ziet er als volgt uit:

 • De werkzaamheden zodanig uit te voeren dat het grondstoffen- en energieverbruik geminimaliseerd wordt, er geen ongecontroleerde emissie van milieugevaarlijke stoffen plaatsvindt;
 • Het klimaatbewust produceren, d.w.z. het terugdringen van het energieverbruik, dan wel gebruik maken van alternatieve energiebronnen/groene stroom met als uiteindelijk doel het verminderen van de CO2-uitstoot;
 • Te vermijden dat hout gebruikt wordt uit bosgebieden waar traditionele- of burgerrechten geschonden worden, bosgebieden waar hoge natuurbeschermingswaarden bedreigd worden door beheersactiviteiten, hout uit bossen waar genetisch gemodificeerde bomen geplant zijn, hout dat illegaal geoogst is of hout geoogst in gebieden die omgevormd worden van natuurlijk bos tot plantages of niet-bosfuncties.

Om dit te bereiken heeft de directie zich de onderstaande doelen opgelegd:

 • Opzetten en in stand houden van een gecertificeerd KAM-systeem dat voldoet aan de volgende eisen:
  • NEN-EN-ISO 9001;
  • VCA** 2008
  • WSCS-OCE versie 2012 nummer 1
 • CO2-Prestatieladder;
 • Stimuleren van CO2-bewust denken en -handelen bij medewerkers door middel van voorlichting en training en het geven van mogelijkheden om afwijkingen en verbeteringen te melden;
 • Het beschikbaar stellen van de juiste middelen om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

CO2-beleidsplan

 • Medewerkers stimuleren om klachten en afwijkingen te melden, verbeteringen aan te dragen en hieraan follow-up en terugkoppeling te geven;
 • Onderhouden van nauwe contacten met (potentiële) klanten en toezichthoudende instanties/overheden teneinde op de hoogte te blijven van de wettelijke- en klanteisen;
 • Het goed voorbereiden en plannen van de activiteiten;
 • Het meten, beoordelen en waar nodig verbeteren van vastgestelde prestatie-indicatoren op gebied van KAM, incl. het periodiek uitvoeren en evalueren van interne audits en VGM-controles;
 • Het inzichtelijk maken en houden van de CO2-Footprint van GSNED / BMNED (volgens ISO14064-1) en verkleining hiervan;
 • Zowel intern als extern communiceren over de prestaties van GSNED / BMNED m.b.t. de CO2-Footprint.

Download hier het CO2- Energie managementactieplan 2019
Download hier het Handboek-managementplan 2020
Download hier het communicatiebericht over de eerste helft van 2016.
Download hier het communicatiebericht over 2016.
Download hier het communicatiebericht over de eerste helft van 2017.
Download hier het communicatiebericht over 2017.
Download hier het communicatiebericht over de eerste helft van 2018.
Download hier het communicatie bericht over 2018
Download hier het communicatiebericht over de eerste helft van 2019
Download hier het communicatieplan 2014- 2020
Download hier het Plan van aanpak en status CO2-reductiemaatregelen 2020
Download hier de footprint van 2014
Download hier de footprint van 2015
Download hier de footprint van 2016
Download hier de footprint van 2017
Download hier de footprint van 2018
Download hier de kwantitatieve doelstelling per scope
Download hier de actieve deelname initiatieven.
Download hier de beleidsverklaring van 2020-2021-2022
Download hier het Initiatief funderingselementen 1.0

Ambitie

De directie van GSNED/BMNED heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik of CO2-uitstoot te reduceren. De reductie van de CO2-uitstoot van GSNED/BMNED moet leiden tot 10% in 2022 ten opzichte van 2014. Voor wat betreft de doelstelling en de voortgang in de reductie zullen wij de CO2 uitstoot relateren aan de omzet. Immers, door een relatieve CO2 uitstoot te hanteren, zoals tonnen CO2 / euro’s omzet, kan worden voorkomen dat wij geen reductie weten te realiseren, terwijl er wel voldoende maatregelen worden genomen, omdat het bedrijf bijvoorbeeld hard groeit (en daardoor o.a. meer brandstof verbruikt). 
De energie reductiemaatregelen richten zich voornamelijk op het machine- en wagenpark, maar ook op huisvesting en kantoorpapier voor GSNED/BMNED. Daarvoor heeft GSNED/BMNED zichzelf verschillende doelstellingen opgelegd. Zoals beschreven in de inleiding van het emissie inventaris rapport zijn er in 2014 significante verschillen t.o.v. het jaar 2013. Om die reden zal het jaar 2014 als referentiejaar cq. leidraad worden gebruikt. Alle personeelsleden zullen een meeting hierover volgen.

Certificaat

Door TÜV Nederland is geconstateerd dat GSNED en BMNED voldoen aan de eisen op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, conform het handboek versie 3.0.

Download hier het CO2-certificaat van GSNED.
Download hier het CO2-certificaat van BMNED.

Directe en indirecte CO2-emissies 

De directe en indirecte CO2-emissies worden jaarlijks vastgesteld op basis van administratieve gegevens.

Download hier het Emissie Inventaris rapport 2018

Participaties