Sonderingen op het land

Door het uitvoeren van een of meer sonderingen kan op een relatief goedkope manier de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie worden vastgesteld en vergeleken met datgene wat is vermeld op regionaal geologisch en geohydrologisch kaartmateriaal. 

Tijdens de sonderingswerkzaamheden kunnen voor uw project de volgende gegevens worden geregistreerd, namelijk:

  • De indringingsweerstand;
  • De plaatselijke kleef;
  • De waterspanning, al of niet met een of meerdere dissipatietesten;
  • Hellingshoek;
  • Elektrische geleidbaarheid;
  • Magnetisch veld.

 

De sonderingen worden standaard uitgevoerd middels een 20-tons sondeermachine. Optioneel kan ook gekozen worden voor 35-tons materieel.

Onze sonderingen worden, indien de omgevingstoestanden dit toelaten, standaard ingemeten m.b.v. van DGPS (x- en y-coördinaat t.o.v. het RD-stelsel, z-coördinaat t.o.v. NAP). Mocht er geen GPS-signaal aanwezig zijn, bijvoorbeeld door aanwezigheid van begroeiing en/of bebouwing, zal de maaiveldhoogte worden gemeten middels een waterpasinstrument en de locatie m.b.v. een meetlint. Indien mogelijk wordt de grondwaterstand gemeten in het sondeergat.

Afhankelijk van de gewenste parameters welke dienen te worden geregistreerd bij het uitvoeren van de sondering worden de sonderingen als volgt gepresenteerd:

In de klassieke grafiekvorm met daarin weergegeven de conusweerstand, de wrijvingsweerstand, het wrijvingsgetal, de waterspanning, de elektrische geleidbaarheid en/of de hellingshoek; Als boorprofiel, afgeleid van de gedane metingen.

De genoemde afleiding vindt plaats zoals beschreven in een artikel van Robertson in de “Canadian Geotechnical Journal” van 1986. Deze methode is verder uitgewerkt en beschreven door Lunne, Roberts and Powell in hun naslagwerk “Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice”. Een afleiding van de grondsoorten gebaseerd op de conusweerstand en het wrijvingsgetal geeft vooral beneden de grondwaterstand een goed beeld van de te verwachten bodemopbouw. De grondsoorten boven de grondwaterspiegel zijn minder goed te interpreteren. Als dit van belang is, wordt geadviseerd om tevens een handboring uit te voeren. Deze kan desgewenst worden afgewerkt als peilbuis.
 
Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en gedane afleidingen kunnen tal van bodemparameters worden vastgesteld welke op hun beurt noodzakelijke ingrediënten vormen voor diverse uit te voeren geotechnische berekeningen. Sonderingen zijn derhalve een zeer belangrijk, doch relatief goedkoop hulpmiddel om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige geohydrologische of grondmechanische studie.